Algemene voorwaarden VanBinnen (Versie 1.0)

 

 

Art. 1.   Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft aan VanBinnen.

Opdrachtnemer: VanBinnen, gevestigd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53290607.

Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen VanBinnen en Opdrachtgever, offertes en overeenkomsten strekkende tot de ontwikkeling en verrichten van diensten op projectbasis ten behoeve van een derde, door VanBinnen of een van aan VanBinnen gelieerde (dochter)vennootschappen, te verrichten tegen bij nacalculatie of vaste prijs te bepalen vergoedingen.

Aan afwijkingen van deze Algemene voorwaarden of van standaardvoorwaarden van Opdrachtgever is VanBinnen slechts gebonden voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien andere voorwaarden in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden boven de andere voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

Art. 2.   Offertes en overeenkomsten

 

Voor zover daarin niet uitdrukkelijk anders is bepaald zijn alle offertes van VanBinnen vrijblijvend.

Opdrachten als bedoeld in Artikel 1 kunnen slechts tot stand komen door ondertekening van daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde personen van Opdrachtgever en VanBinnen ofwel van een bindende offerte ofwel van een overeenkomst inhoudende een verwijzing naar een daaraan ten grondslag liggende offerte en toepasselijk verklaring van deze Algemene Voorwaarden.

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Art. 3.   Wijzigingen in de opdracht

 

Indien voor VanBinnen blijkt dat uitvoering van de opdracht niet of niet optimaal kan leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, is het haar toegestaan Opdrachtgever schriftelijk opgave te doen van de wijzigingen in de omschrijving van de opdracht, die zij in het belang van Opdrachtgever geboden acht en van de financiële consequenties daarvan.

Indien Opdrachtgever zich niet binnen een week na ontvangst van een opgave als voormeld schriftelijk jegens VanBinnen akkoord heeft verklaard met de desbetreffende wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan, zal VanBinnen de keuze hebben tussen het ongewijzigd uitvoeren van de overeengekomen opdracht, of het uitvoeren van de overeengekomen opdracht met de wijzigingen als door VanBinnen voorgesteld doch zonder dat zulks leidt tot wijziging van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

Door Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de omschrijving van de opdracht behoeven door VanBinnen slechts in aanmerking genomen te worden nadat partijen daarover overeenstemming hebben bereikt en die wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan schriftelijk hebben vastgelegd.

Aan toezeggingen of schattingen van VanBinnen omtrent de verwachte duur van de door haar te verrichten werkzaamheden is VanBinnen niet meer gebonden zodra een wijziging in de omschrijving van de opdracht heeft plaatsgehad of een van beide partijen conform voormelde bepalingen aan de andere partij te kennen heeft gegeven een wijziging in de omschrijving van de opdracht te verlangen.

 

Art. 4.   Veiligheid

 

VanBinnen zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid en beveiliging.

 

Art. 5.  Geheimhouding

 

VanBinnen verbindt zich, tenzij VanBinnen een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

 

VanBinnen zal geen informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval VanBinnen voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

Tenzij vooraf schriftelijke toestemming daartoe is verleend door VanBinnen zal Opdrachtgever de inhoud van schriftelijke uitingen van VanBinnen, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

Art. 6.   Communicatie

 

Opdrachtgever dient alle voor VanBinnen dan wel haar medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te doen aan de voor dat doel door VanBinnen aangewezen verantwoordelijke functionaris. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van VanBinnen niet toegestaan medewerkers van VanBinnen rechtstreeks opdracht te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of diens personeel of bezittingen.

 

Tijdens de uitvoering van de Opdracht communiceert VanBinnen door middel van elektronische middelen met Opdrachtgever. Voor schade die voort kan vloeien als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is VanBinnen niet aansprakelijk, behoudens voor zover de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van VanBinnen.

 

 

Art. 7.   Medewerking van Opdrachtgever en derden

 

Indien VanBinnen niet tijdig en naar behoren de beschikking krijgt en houdt over de volgens de Opdracht door Opdrachtgever ter beschikking te stellen gegevens, goederen en faciliteiten, dan wel de volgens de Opdracht door VanBinnen of door Opdrachtgever van derden te betrekken goederen of diensten, zal VanBinnen niet meer gebonden zijn aan de toezeggingen of schattingen van VanBinnen omtrent de verwachte duur en de verwachte kosten van de door haar te verrichten werkzaamheden. Tevens zal VanBinnen gerechtigd zijn Opdrachtgever de eventuele als gevolg van de vertraging in redelijkheid gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

Voormelde bepaling is van overeenkomstige toepassing indien Opdrachtgever zich niet binnen vijf werkdagen dan wel binnen de daartoe in de overeenkomst gestelde termijn uitlaat omtrent enige hem door VanBinnen ter goedkeuring of beslissing voorgelegde aangelegenheid, verband houdende met de voortgang van het project.

 

Art. 8.   Overdraagbaarheid

 

VanBinnen heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

VanBinnen is gerechtigd deze overeenkomst over te dragen aan haar rechtsopvolger of een van haar dochtervennootschappen, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hierdoor de uitvoering van de overeenkomst in gevaar kan komen.

 

Een Opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten van VanBinnen geeft op voorhand aan degenen, die deze diensten verlenen, toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen dan VanBinnen nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van de opdracht, ter kennis van die anderen te brengen.

 

 

Art. 9.   Prijzen, verantwoording en facturen

 

Wegens de uit hoofde van de Opdracht verrichte werkzaamheden zal Opdrachtgever aan VanBinnen verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder door de medewerkers van VanBinnen aan die werkzaamheden besteed uur berekend volgens de in de overeenkomst vermelde tarieven respectievelijk de ingevolge het direct hierna volgende deel van dit artikel gewijzigde tarieven.

De tarieven kunnen door VanBinnen ten hoogste eenmaal per halfjaar worden gewijzigd door toezending aan Opdrachtgever van een nieuwe tarievenlijst tenminste een maand voor de datum met ingang waarvan die tarieven van toepassing zullen worden. Deze tarieven zullen per de ingangsdatum van kracht worden tenzij Opdrachtgever binnen een maand na kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar daartegen aantekent.

 

Bovenstaande bepalingen van artikel 9 zijn niet van toepassing op vaste prijs projecten. In geval van een vaste prijsafspraak zal goedkeuring van de verrichte werkzaamheden door Opdrachtgever plaatsvinden volgens in de overeenkomst vastgelegde bepalingen. Ook inzake de facturering zullen in de overeenkomst bepalingen worden opgenomen.

 

Art. 10.  Betaling

 

Alle facturen van VanBinnen als bedoeld in artikel 9 dienen uiterlijk 14 dagen na verzending voldaan te zijn. Bij overschrijding van die termijn is VanBinnen gerechtigd rente naar 1% per maand in rekening te brengen en staat het VanBinnen voorts vrij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten of tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan. VanBinnen is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting of beëindiging van de werkzaamheden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die VanBinnen maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.

  

 

Art. 11.  Rechten van industriële of intellectuele eigendom

 

Indien de door VanBinnen verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal VanBinnen die rechten, respectievelijk haar aandeel daarin aan Opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met die opdracht verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch blijft onverlet het recht van VanBinnen haar kennis en ervaring als door de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden. De eventuele kosten gemoeid met het overdragen van rechten komen voor rekening van de meest gerede partij. Opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van VanBinnen in het kader van door VanBinnen ingebrachte diensten respecteren.

 

Art. 12  Aansprakelijkheid

 

VanBinnen is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie aan VanBinnen of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van of namens Opdrachtgever, ontstane schade die het gevolg is van ingeschakelde hulppersonen, bij ontstane bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade en voor schade waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

Indien door verwijtbaar toedoen of nalatigheid van VanBinnen of een van haar medewerkers aan Opdrachtgever schade wordt toegebracht zal VanBinnen in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van meer dan het laagste van ofwel de kosten die Opdrachtgever na tussentijdse beëindiging van de overeenkomst conform artikel 14 extra heeft moeten betalen om de resterende werkzaamheden door anderen te laten voltooien, ofwel 5% van het bedrag dat Opdrachtgever exclusief BTW volgens deze overeenkomst aan VanBinnen verschuldigd is geworden.

VanBinnen is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.

De vergoeding aan Opdrachtgever zal ongeacht het voormelde en ongeacht het aantal malen dat de schade ontstaat en ongeacht de door Opdrachtgever werkelijk geleden schade nooit meer dan € 25.000,- bedragen.

 

Art. 13  Geen indienstneming van de werknemer van de ander

 

Tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende de eerste zes maanden na afloop daarvan zal het geen van beide partijen zijn toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van de andere partij werknemers van die andere partij in dienst te nemen.

 

Art. 14  Duur en beëindiging

 

De overeenkomst duurt voort tot de voltooiing van de opgedragen werkzaamheden. Zij kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of de wederpartij enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en/of deze voorwaarden niet nakomt dan wel anderszins in strijd handelt met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, echter niet dan nadat de wederpartij ter zake is gesommeerd en, zo mogelijk, gedurende 14 dagen in de gelegenheid is gesteld zich alsnog aan de overeenkomst en/of deze voorwaarden te houden. Na beëindiging van de overeenkomst dient Opdrachtgever nog 50% van het bedrag, dat zonder beëindiging van de overeenkomst nog gefactureerd zou worden, te betalen aan VanBinnen. Vooraf betaalde termijnen en opdrachten worden niet terug betaald aan Opdrachtgever.

 

 

Art. 15  Gehele overeenkomst

 

De schriftelijke overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling en schriftelijk  tussen partijen gemaakte afspraken. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen gevoegelijk zijn ondertekend.

In afwijking van het bepaalde binden wijzigingen in de omschrijving van de opdracht als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden partijen eveneens.

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VanBinnen en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar is door onder andere een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift, dan heeft dit geen enkel gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.